Uncategorized

PZP a dopravná nehoda. Viete na čo máte nárok?

Povinné zmluvné poistenie je, ako už z názvu vyplýva, záväzné a to pre všetkých držiteľov motorových vozidiel, motocyklov, prípojných vozíkov či iných špeciálnych vozidiel, ktoré sa pohybujú po našich cestných komunikáciách. Pre uľahčenie tejto povinnosti poisťovne umožňujú aj uzatvorenie PZP online. Rôzni poskytovatelia taktiež ponúkajú na svojich stránkach aj nástroj PZP kalkulačka, ktorý rýchlo a jednoducho porovná všetky dostupné ponuky na trhu.

Čím viacej parametrov, tým presnejší výpočetJe PZP kalkulačka naozaj spoľahlivá?

Viacerí ľudia stále nemajú veľkú dôveru v moderné technológie a preto nedôverujú ani uzatvoreniu povinného zmluvného poistenia online. Boja sa predovšetkým, či dostanú všetky relevantné informácie alebo či cez internet nedostanú vyššiu cenu poistky, ako by vyjednali na pobočke. Pokiaľ aj vy patríte k takýmto váhavcom, môžeme vás ubezpečiť, že cena, ktorú vám vypočíta PZP kalkulačka bude totožná s cenou, ktorú by vám ponúkli aj v poisťovni. Nečaká na vás žiaden rozdiel. Aj keď sa nemôžeme zaručiť za všetkých poskytovateľov, ak uzavriete online poistenie na uzavripzp.sk, nemáte sa určite čoho báť. Musíte si ale dávať veľký pozor pri vypĺňaní všetkých údajov, na základe ktorých sa stanovuje cena povinnej poistky. Za to ste zodpovedný len vy sám. V prípade vypĺňania technických údajov majte pri sebe vždy aj technický preukaz vozidla, z ktorého údaje opíšete. Ak by ste odhalili nejakú chybu, máte čas urobiť nápravu a nahlásiť to neskôr poisťovni. Ak by ste však ešte poistku nezaplatili, jednoduchšie bude, ak uzatvoríte poistenie nanovo už so správne vyplneným formulárom.

Viete ako postupovať, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody?

Často krát sa stáva, že v prípade, ak sa niekto stane účastníkom dopravnej nehody, zrazu nevie ako má postupovať. Je to určite spôsobené aj stresom. Preto sme sa rozhodli dať vám aspoň krátky návod, aby ste neboli neskôr zaskočení. Ako prvé by ste mali zabezpečiť miesto nehody. V prípade, že si to situácia vyžaduje samozrejme podajte prvú pomoc, resp. privolajte na miesto záchranárov. Ďalej sa musíte dohodnúť s ďalšími účastníkmi nehody, či je potrebné kontaktovať políciu alebo sa viete dohodnúť aj tak. Políciu by ste mali privolať v prípade, ak sa neviete dohodnúť na zavinení škody, ani na jej priebehu, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, taktiež ak vinník nehody nie je známy, čiže vodič nezastavil vozidlo alebo nepreukázal svoju totožnosť a pod. Taktiež je nutné kontaktovať políciu, ak dôjde pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu, ak došlo k poškodeniu majetku tretích osôb alebo ak hmotná škoda prevyšuje sumu 3990 eur.

Ak sa však jedná len o menšiu nehodu, pri ktorej sa s druhým účastníkom dokážete dohodnúť hneď aj na jej zavinení, policajnú hliadku volať nemusíte, stačí, ak spíšete dohodu o zavinení nehody. Na to existuje samostatné tlačivo pod názvom Správa o nehode. Ak by ste toto tlačivo nemali pri sebe, mali by ste si poznamenať údaje ako meno a priezvisko vodiča, typ a ŠPZ vozidla a názov poisťovne, u ktorej je vinník poistený. Dobré by bolo aj spísať krátky popis nehody s určením dátumu, času a miesta nehody. Ak existujú aj nejakí svedkovia nehody, poznamenajte si pre istotu aj ich údaje.

Posledným krokom by malo byť ohlásenie tejto poistnej udalosti poisťovni. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade, ak sa stala na území Slovenskej republiky a do 30 dní,  ak sa nehoda stala v zahraničí.

Do akej výšky uhradí poisťovňa škodu?

Keď už viete, ako postupovať pri dopravnej nehode, mali by ste si byť aj vedomí toho, koľko vám môže poisťovňa uhradiť. Pretože poistné krytie má samozrejme svoje limity. Všetky tieto údaje by ste mali mať uvedené aj v uzatvorenej poistnej zmluve. Tieto limity však určuje zákon a platia teda pre všetky poisťovne rovnako. Pri náhrade za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených je limit poistného krytia 5 000 000 eur. Za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených je to 1 000 000 eur.

Viaceré poisťovne vám okrem  základného balíka PZP s uvedeným limitom ponúkajú v rámci nadštandardného krytia aj vyšší limit pri škode na zdraví, usmrtení či pri škode na majetku. Toto nadštandardné krytie ale samozrejme bude zohľadnené v cene poistenia, ktoré bude o niečo drahšie.

poisťovňa mnohokrát hľadá kľučky prečo nezaplatiť za poistnú udalosťPoisťovňa však za vás nemusí vždy škodu uhradiť

Existujú však aj okolnosti, kedy vám poisťovňa odmietne škodu uhradiť. Naštudujte si preto aj to, za akých podmienok nemáte nárok na poistné plnenie. Vo všeobecnosti sú si tieto podmienky podobné u všetkých poskytovateľov a týkajú sa porušení základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke. Pokiaľ by ste viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok, tak samozrejme nemáte nárok na preplatenie škody. To isté platí, ak bolo vozidlo použité na trestnú činnosť alebo ak vozidlo viedla osoba, ktorá nemá platné vodičské oprávnenie.

Výluka z poistného krytia sa týka samozrejme poškodenia vozidla vinníka, PZP je totiž primárne určené na odškodnenie iného vodiča. Taktiež ak ide o škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám, ktoré s ním v dobe vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti, v prípade, že škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť je nad rámec určený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, ak sa jedná o škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla, ak ide o škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou alebo ak sa jedná o škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. Medzi netradičnejšie dôvody na neuhradenie škody na vozidle patrí napr. ak škodu spôsobil pretekár alebo súťažiaci účastník pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, alebo ak ide o poškodenie, ktoré vzniklo prevádzkou vozidla pri teroristickom čine, vojnovej udalosti, zemetrasení či úniku jadrovej energie, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmito udalosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back To Top