Výpoveď PZP: Ako správne postupovať a na čo si dať pozor

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla, známe ako PZP, je povinné pre každého vlastníka vozidla. V niektorých prípadoch môže však vlastník vozidla zvážiť výpoveď PZP, napríklad ak sa rozhodne pre inú poisťovňu alebo ak plánuje dlhodobé nevyužitie vozidla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne postupovať pri výpovedi PZP a na čo si dať pozor.

Kedy môžete podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP môžete podať v niekoľkých situáciách:

a) Zmena poisťovne: Ak sa rozhodnete prejsť na inú poisťovňu, môžete podať výpoveď svojmu súčasnému poskytovateľovi PZP.

b) Predaj alebo ukončenie prevádzky vozidla: Ak predávate vozidlo alebo ho odstavujete z prevádzky, môžete vypovedať PZP.

c) Zmena poistných podmienok: V prípade, že vaša poisťovňa zmení poistné podmienky vo váš neprospech, máte právo podať výpoveď.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP je potrebné doručiť písomne svojej poisťovni. Výpovednú lehotu stanovujú poistné podmienky, ktoré ste uzavreli s poisťovňou. Spravidla ide o 1 mesiac, avšak niektoré poisťovne poskytujú aj kratšiu alebo dlhšiu výpovednú lehotu.

Výpoveď by mala obsahovať:

a) Meno, priezvisko a trvalé bydlisko poistníka

b) Identifikačné údaje vozidla (značka, typ, evidenčné číslo)

c) Dátum účinnosti výpovede

d) Podpis poistníka

Dôležité upozornenie

Pri podávaní výpovede PZP je potrebné dbať na to, aby ste neporušili povinnosť mať vozidlo poistené. Ak plánujete prejsť na inú poisťovňu, mali by ste najprv uzavrieť novú zmluvu o PZP a až potom podať výpoveď súčasnej poisťovni. Dátum účinnosti výpovede by mal zodpovedať dátumu začiatku platnosti novej poistnej zmluvy. Týmto spôsobom zabránite možnosti vzniku časového úseku, počas ktorého by vaše vozidlo nebolo poistené.

Odstúpenie od zmluvy o PZP

Okrem výpovede existuje aj možnosť odstúpenia od zmluvy o PZP. Odstúpenie môže byť relevantné v prípade, že zmluva o PZP bola uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov poisťovne. V tomto prípade máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy.

Výpoveď PZP je jedným zo spôsobov, ako ukončiť svoju súčasnú poistnú zmluvu. Je dôležité dodržiavať správny postup a zabezpečiť, aby vozidlo nebolo poistené v čase účinnosti výpovede. V prípade zmien poistných podmienok alebo prechodu na inú poisťovňu je potrebné postupovať opatrne a uistite sa, že nová poistná zmluva nadobudne účinnosť v deň ukončenia starej zmluvy.

Pri podávaní výpovede PZP nezabudnite na povinnosť mať vozidlo poistené. Ak plánujete prejsť na inú poisťovňu, postupujte opatrne a zabezpečte si novú zmluvu pred podaním výpovede. Dôkladne sa informujte o výpovedných lehotách a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným problémom súvisiacim s nepoisteným vozidlom.

Splnomocnenie na prepis auta: Ako postupovať pri zmene majiteľa vozidla

Pri kúpe alebo predaji vozidla je potrebné vykonať prepis auta, čo znamená prenos majetkových práv na nového majiteľa. V prípade, že sa sami nemôžete zúčastniť na prepise vozidla, môžete niekoho splnomocniť na tento úkon. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne pripraviť splnomocnenie na prepis auta a aké sú kroky, ktoré je potrebné urobiť.

Kedy potrebujeme splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je potrebné v prípade, že:

 • Predávajúci alebo kupujúci vozidla sa nemôže osobne zúčastniť na procese prepisu vozidla.
 • Osoba, ktorá zastupuje predávajúceho alebo kupujúceho, nemá právomoc urobiť prepis vozidla bez splnomocnenia.

Ako pripraviť splnomocnenie na prepis auta?

Pripravenie splnomocnenia na prepis auta zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Vypracovanie splnomocnenia: Môžete si pripraviť vlastný dokument alebo využiť štandardný formulár, ktorý je dostupný na internete alebo na úradoch. Splnomocnenie by malo obsahovať meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá splnomocňuje, meno, priezvisko a adresu osoby splnomocnenej, účel splnomocnenia (tj. prepis vozidla), údaje o vozidle (značka, model, rok výroby, evidenčné číslo vozidla), dátum a miesto podpisu splnomocnenia.
 • Overenie podpisu: Väčšina úradov a inštitúcií prijímajúcich splnomocnenia na prepis vozidla vyžaduje overenie podpisu osoby, ktorá splnomocňuje. Overenie podpisu môže byť vykonané na notári alebo na obecnom úrade.

Aké dokumenty sú potrebné pri prepise auta?

Pri prepise auta je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • Technický preukaz vozidla
 • Platné doklady totožnosti predávajúceho aj kupujúceho (alebo splnomocnenej osoby)
 • Overené splnomocnenie na prepis auta (ak nie je prítomný predávajúci alebo kupujúci)
 • Doklad o zaplatení poplatku za prepis vozidla

Kde môžete vykonať prepis auta?

Prepis auta sa zvyčajne vykonáva na miestnom odbore dopravy, ktorý je príslušný podľa trvalého bydliska predávajúceho. V niektorých prípadoch môžete prepis vykonať aj cez autorizovaného obchodníka alebo servisného partnera, ktorý má zmluvný vzťah s príslušným odborom dopravy.

Ako dlho trvá proces prepiše auta?

Doba potrebná na vykonanie prepisu auta závisí od konkrétneho odboru dopravy a aktuálneho stavu ich vybavenosti. V niektorých prípadoch môže prepis trvať iba niekoľko minút, v iných prípadoch to môže byť niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní. Je dobré sa informovať o tom, ako dlho trvá prepis na konkrétnom odbore dopravy, a prispôsobiť tomu svoj časový plán.

Ako postupovať, ak sa zmena majiteľa vozidla neuskutoční?

Ak sa z nejakého dôvodu zmena majiteľa vozidla neuskutoční, napríklad ak sa predaj zruší alebo ak sa nepodarí dohodnúť na podmienkach predaja, mali by ste splnomocnenie na prepis auta zrušiť. Zrušenie splnomocnenia môžete vykonať osobne na notári alebo na obecnom úrade, kde bol podpis overený.

Splnomocnenie na prepis auta je dôležitým dokumentom, ktorý umožňuje zastúpenie pri prenose majetkových práv na nového majiteľa vozidla. Pripravte si správne splnomocnenie, zabezpečte jeho overenie a dodržte potrebné kroky pri prepise auta, aby ste sa vyhli možným komplikáciám a zabezpečili hladký priebeh celého procesu.

Overenie PZP: Ako zistiť, či máte platné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motorového vozidla. Jeho hlavnou úlohou je chrániť ostatných účastníkov premávky pred finančnými nárokmi v prípade, že by ich poistník spôsobil škodu. Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by ste mali urobiť pravidelne, aby ste sa uistili, že vaše vozidlo je poistené a že ste v súlade so zákonom. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete overiť platnosť vášho PZP a na čo by ste mali byť pri overovaní pozorní.

Ako overiť platnosť PZP?

Overenie PZP môže byť vykonané niekoľkými spôsobmi:

 • Online: Mnohé poisťovne poskytujú online služby na overenie platnosti PZP. Stačí navštíviť webovú stránku vašej poisťovne, zadať potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla alebo číslo poistnej zmluvy, a systém vám zobrazí informácie o platnosti poistenia. V prípade, že nie ste si istí, v ktorej poisťovni máte uzatvorené PZP, môžete využiť centrálne registre, ktoré zhromažďujú údaje o PZP od rôznych poisťovní.
 • Telefonicky: Môžete zavolať na infolinku vašej poisťovne, kde vám operátor overí platnosť PZP na základe údajov, ktoré mu poskytnete.
 • Osobne: Môžete navštíviť pobočku vašej poisťovne a požiadať o overenie PZP. V tomto prípade budete musieť mať so sebou doklady o vozidle a doklad totožnosti.

Prečo je dôležité overovať PZP?

Overovanie PZP je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Zákonnosť: Jazda s neplatným PZP je nelegálna a môže viesť k pokutám, zákazu jazdy alebo dokonca k trestnému stíhaniu. Overovaním PZP sa uistíte, že ste v súlade so zákonom.
 • Finančná ochrana: PZP chráni vašu finančnú zodpovednosť voči ostatným účastníkom premávky v prípade nehody, ktorú by ste spôsobili. Bez platného PZP by ste museli sami znášať náklady spojené so škodou, ktorú by ste spôsobili druhej strane. Overením PZP si tak udržujete finančnú ochranu.
 • Ochrana proti podvodom: Overovanie PZP pomáha odhaliť prípady podvodov, ako je falšovanie poistných zmlúv alebo neoprávnené používanie poistných údajov iných osôb. Ak sa včas zistí takýto podvod, môžete sa vyhnúť následkom, ako sú pokuty alebo trestné stíhanie.
 • Včasná obnova poistenia: Pravidelným overovaním PZP si pripomeniete termín konca platnosti poistenia a zabránite situácii, keď by ste na jeho obnovu zabudli.

Ako často by som mal overovať PZP?

Doporučuje sa overovať PZP najmenej raz ročne, ideálne niekoľko týždňov pred jeho vypršaním. Tým si zaistíte dostatok času na obnovu poistenia alebo na riešenie prípadných problémov s poisťovňou.

Čo robiť, ak zistím, že moje PZP nie je platné?

Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné, mali by ste okamžite kontaktovať svoju poisťovňu a zistiť dôvod neplatnosti. Možné príčiny môžu zahŕňať nezaplatenie poistného, chybu v záznamoch poisťovne alebo vypršanie platnosti poistnej zmluvy. V závislosti od situácie budete musieť buď zaplatiť nezaplatené poistné, uzatvoriť novú poistnú zmluvu alebo vyriešiť chybu v záznamoch poisťovne. Po riešení problému by ste mali znovu overiť platnosť PZP, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.

Overenie PZP je dôležitým krokom, ktorý by ste nemali zanedbávať. Pravidelným overovaním platnosti vášho PZP si zaistíte, že ste v súlade so zákonom a že ste chránení pred finančnými nárokmi ostatných účastníkov premávky. Využite online služby, telefonický kontakt alebo osobnú návštevu pobočky poisťovne na zistenie platnosti vášho PZP a udržujte si tak pokojnú myseľ pri riadení svojho vozidla

PZP prívesný vozík: Ako zabezpečiť ochranu vášho prívesu

Pri poistení motorových vozidiel sa často sústredíme iba na naše autá a motocykle, avšak prívesné vozíky tiež potrebujú poistenie. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prívesným vozíkom (PZP) je základným poistením, ktoré by malo byť zabezpečené pre každý prívesný vozík. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je PZP prívesného vozíka dôležité, a na faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere tohto poistenia.

Prečo potrebujete PZP pre prívesný vozík?

PZP pre prívesný vozík chráni majiteľa prívesu pred finančnými nárokmi tretích osôb v prípade, že by príves spôsobil škodu na majetku alebo zranenie osoby. V niektorých krajinách je PZP prívesu povinné, a pokuty za jeho absenciu môžu byť vysoké. Navyše, PZP prívesu poskytuje pokoj mysle, že v prípade nehody budú finančné nároky tretích strán kryté.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Na získanie PZP pre prívesný vozík môžete kontaktovať svoju súčasnú poisťovňu, ktorá vám ponúkne príslušný balík poistenia. Alternatívou je vyhľadanie ponuky od inej poisťovne. Využite porovnávače cien poistenia na internete, aby ste zistili, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie podmienky pre vaše potreby.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP prívesného vozíka

Cena PZP pre prívesný vozík sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ale aj konkrétnej PZP kalkulačky, ako sú napríklad:

 • Druh prívesu: Veľkosť, hmotnosť a účel prívesu môžu ovplyvniť cenu PZP. Ťažšie alebo väčšie prívesy môžu mať vyššie poistné prémie.
 • Použitie prívesu: Ceny PZP môžu závisieť aj od toho, ako často a na aký účel plánujete príves používať. Napríklad prívesy používané na komerčné účely, ako sú preprava tovaru alebo stavebných materiálov, môžu mať vyššie poistné prémie ako prívesy používané na rekreačné účely, ako napríklad na prepravu člnov alebo karavanov.
 • Skúsenosť vodiča: Vek a skúsenosť vodiča môžu mať vplyv na cenu PZP prívesného vozíka. Mladší alebo menej skúsení vodiči môžu čeliť vyšším poistným prémiam.
 • Bezpečnostné prvky: Prívesy vybavené bezpečnostnými prvkami, ako sú brzdy alebo osvetlenie, môžu získať zľavu na PZP.

Ako ušetriť na PZP prívesného vozíka?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete ušetriť na PZP prívesného vozíka:

 • Porovnajte ponuky: Využite PZP porovnanie cien poistenia na internete, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše potreby. Porovnajte ceny a podmienky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 • Voliteľné krytie: Zvážte, či potrebujete dodatočné krytie, ako napríklad havarijné poistenie alebo poistenie proti krádeži. Tieto doplnkové poistenia môžu zvýšiť celkovú cenu PZP, ale môžu byť užitočné v prípade škody alebo straty prívesu.
 • Bezpečnostné opatrenia: Investujte do bezpečnostných prvkov pre váš príves, ako sú brzdy alebo osvetlenie. Tieto prvky môžu znížiť riziko nehody a tým aj cenu PZP.

V závere, PZP prívesného vozíka je dôležitou súčasťou zabezpečenia vášho prívesu a ochrany pred finančnými nárokmi tretích osôb. Zvážte všetky faktory, ktoré ovplyvňujú cenu PZP, a vyberte si poisťovňu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

PZP: Tabuľka cien a ako vybrať najlepšiu ponuku

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš automobil je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú cena, kvalita služieb, rozsah krytia a možné zľavy. Pre lepšiu prehľadnosť sme pre vás pripravili tabuľku, ktorá zobrazuje orientačné ceny PZP od rôznych poisťovní.

Tabuľka cien PZP:

Poisťovňa Základná cena PZP Zľava pri online nákupe Cena PZP po zľave
Poisťovňa A 300 € 10 % 270 €
Poisťovňa B 320 € 15 % 272 €
Poisťovňa C 350 € 5 % 332,50 €
Poisťovňa D 400 € 20 % 320 €
Poisťovňa E 290 € 0 % 290 €

*Poznámka: Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na konkrétnom vozidle, lokalite a iných faktoroch.

Ako si vybrať najlepšiu ponuku PZP

 1. Porovnajte ceny a ponuky: Prezrite si rôzne ponuky PZP na trhu, porovnajte ich a zistite, ktorá poisťovňa ponúka najlepšiu kombináciu ceny a kvality služieb.
 2. Využite online nákup: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pri online nákupe PZP. Využite túto možnosť a ušetrite na nákladoch.
 3. Overte si poisťovňu: Pred zakúpením PZP sa uistite, že poisťovňa má dobrú povesť a zákaznícka spokojnosť. Skontrolujte recenzie a hodnotenia na internete.
 4. Zohľadnite zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre mladých vodičov, dobrých vodičov alebo pri výbere viacero poistiek. Zistite, či môžete získať nejakú zľavu.
 5. Porovnajte rozsah krytia: Okrem ceny je dôležité aj porovnanie rozsahu krytia, ktoré PZP poskytuje. Uistite sa, že krytie zodpovedá vašim potrebám a požiadavkám.

Dôkladne preštudujte podmienky PZP a v prípade nejasností sa neváhajte obrátiť na zástupcu poisťovne. Rozhodnutie o výbere PZP by nemalo byť založené iba na cene, ale aj na celkovej spokojnosti so službami a podmienkami ponúkanými poisťovňou.

 1. Zvážte možnosť zmeny poisťovne: Ak už máte PZP, ale nie ste s ním spokojní, môžete zvážiť zmenu poisťovne. Informujte sa o podmienkach a možnostiach zmeny, aby ste mali jasný prehľad o tom, čo vás čaká.
 2. Zvážte havarijné poistenie: Ak chcete mať ešte lepšiu ochranu, môžete zvážiť aj havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle v prípade nehody, krádeže alebo iných udalostí.
 3. Prehodnoťte svoje PZP pravidelne: Ako sa menia okolnosti, je dobré pravidelne prehodnocovať svoje PZP a zvážiť, či je stále najlepšou voľbou. Napríklad, ak sa zmenia vaše jazdné návyky, môže sa zmeniť aj potreba PZP.

Použitie tabuľky cien PZP vám pomôže získať lepší prehľad o ponukách na trhu a uľahčí vám rozhodnutie o tom, ktoré PZP je pre vás najlepšou voľbou. Dôležité je zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb, rozsah krytia a možné zľavy. Vždy si dôkladne prečítajte podmienky PZP a v prípade nejasností sa neváhajte obrátiť na zástupcu poisťovne.

PZP motocykel: Ako nájsť najlepšie poistenie pre váš dvojkolesový tátoš

PZP motocykel, známe aj ako povinné zmluvné poistenie pre motocykle, motorky a skútre, je základným poistením, ktoré musí mať každý vodič dvojkolesového vozidla. Toto poistenie chráni majiteľa vozidla a tretie strany v prípade škôd spôsobených nehodou. Ako teraz v Košiciach. V tomto článku sa zameriame na to, ako nájsť najlepšie PZP pre váš motocykel, motorku alebo skúter.

Porovnávajte ponuky poisťovní

Ak hľadáte PZP pre váš motocykel, je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Ceny a podmienky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a vášho profilu. Internetové porovnávače ponúk PZP vám môžu pomôcť rýchlo a jednoducho získať prehľad o cenách a službách na trhu.

Zohľadnite špecifiká vašej motorky alebo skútra

Cena PZP motocykel závisí od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patria vek motocykla, značka, model, objem motora, výkon a váš vek ako vodiča. Pri porovnávaní ponúk cez PZP kalkulačku nezabudnite zohľadniť tieto špecifiká, pretože môžu výrazne ovplyvniť cenu poistky. Spravte si radšej porovnanie PZP.

Zvážte doplnkové poistenia

Okrem PZP by ste mali zvážiť aj prípadné doplnkové poistenia pre váš motocykel, ako je havarijné poistenie, poistenie proti krádeži, alebo asistenčné služby. Tieto poistenia poskytujú širší rozsah krytia a môžu vám pomôcť znížiť finančné následky v prípade nehody alebo iných nešťastných udalostí.

Využite zľavy a akcie

Poisťovne často ponúkajú rôzne zľavy a akcie pre držiteľov PZP motocykel. Môžete získať zľavu za bezškodový priebeh, zľavu pre mladých vodičov, alebo zľavu za kombináciu viacerých poistení u tej istej poisťovne. Pri hľadaní najlepšieho PZP pre váš dvojkolesový tátoš sa uistite, že ste zohľadnili všetky dostupné zľavy a akcie, na ktoré máte nárok.

Dôkladne preštudujte podmienky poistky

Pred uzavretím PZP motocykel si dôkladne preštudujte podmienky poistky, aby ste mali jasný prehľad o tom, čo je v rámci poistky kryté a aké sú vaše povinnosti ako poisteného. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať poisťovňu a požiadať o vysvetlenie.

Udržujte si prehľad o platnosti PZP

Je dôležité sledovať platnosť vášho PZP motocykel a včas ho predĺžiť, aby ste sa vyhli pokutám za jazdu bez platného poistenia. Nenechajte sa zaskočiť uplynutím platnosti a vždy si včas zaobstarajte novú poistku.

Nebojte sa zmeny poisťovne

Ak nájdete lepšiu ponuku PZP motocykel u inej poisťovne, neváhajte zmeniť svojho poisťovateľa. Mnohé poisťovne ponúkajú výhodné podmienky pre nových zákazníkov a môžete tak ušetriť nemalé peniaze.

Udržujte si dobrú jazdeckú históriu

Jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich cenu PZP motocykel je vaša jazdecká história. Snažte sa predchádzať nehodám a dodržiavať dopravné predpisy, aby ste si udržali bezškodový priebeh. To vám môže pomôcť získať nižšie ceny PZP v budúcnosti.

Informujte sa o zmene legislatívy

Sledujte zmeny v legislatíve týkajúcej sa PZP motocykel, pretože môžu mať vplyv na ceny poistenia a dostupné poistné produkty. Buďte pripravení na prípadné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť vašu poistku.

Udržujte svoj motocykel v dobrom technickom stave

Udržiavanie vášho motocykla, motorky alebo skútra v dobrom technickom stave môže zvýšiť bezpečnosť na cestách a znížiť riziko nehôd. Týmto spôsobom môžete predísť nárokom na poistku a udržať si nízku cenu PZP.

Pri hľadaní najlepšieho PZP pre váš motocykel, motorku alebo skúter je dôležité venovať pozornosť niekoľkým faktorom, ako sú cena, rozsah krytia, podmienky poistky, zľavy a akcie. Využite porovnávače ponúk PZP na internete a neváhajte vyjednávať s poisťovňou o lepších podmienkach. Udržujte si dobrú jazdeckú históriu, sledujte platnosť svojho PZP a udržujte svoj dvojkolesový tátoš v dobrom technickom stave. Týmto spôsobom môžete získať najlepšie možné PZP pre váš motocykel za najnižšiu cenu a zabezpečiť si pokoj na cestách.

PZP kalkulačka: Efektívny nástroj pre výpočet ceny poistky

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva vozidla. Pri výbere najvhodnejšej poistky je dôležité zohľadniť viaceré faktory, ako napríklad cenu, služby a podmienky poisťovne. A práve PZP kalkulačka je nástrojom, ktorý vám môže pomôcť zorientovať sa v ponuke a nájsť najlepšiu možnosť pre vás. V tomto článku sa pozrieme, ako funguje PZP kalkulačka a ako ju efektívne využiť na výpočet ceny PZP.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý výpočet ceny PZP pre vaše vozidlo. Po zadaní niekoľkých základných údajov, ako sú značka a model vozidla, rok výroby, objem motora a výkon, vám kalkulačka automaticky zobrazí výsledky z rôznych poisťovní.

Výpočet PZP zohľadňuje množstvo faktorov, ako sú technické parametre vozidla, vek a pohlavie vodiča, počet škôd vo vašej minulosti a oblasť, v ktorej vozidlo prevádzkujete. Kalkulačka vám tak poskytne kompletný prehľad o cenách PZP na trhu, čo vám uľahčí rozhodovanie o najlepšej voľbe pre vás.

Ako efektívne využiť PZP kalkulačku?

Ak chcete získať čo najpresnejšie výsledky, postupujte podľa týchto krokov:

 • Zadajte všetky požadované údaje o vozidle a vodičovi. Čím presnejšie informácie poskytnete, tým lepšie výsledky získa PZP kalkulačka.
 • Pozorne si prečítajte a porovnajte ponuky od rôznych poisťovní. Nezameriavajte sa iba na cenu PZP, ale zohľadnite aj ďalšie faktory, ako sú podmienky poisťovne, rozsah krytia, spokojnosť zákazníkov a rýchlosť vybavenia škôd.
 • Zvážte možnosť uzatvorenia poistky online. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pri online uzatváraní PZP, čo môže výrazne znížiť cenu poistky.
 • Ak si nie ste istí, aký rozsah krytia potrebujete, zvážte konzultáciu s odborníkom alebo preštudujte si podmienky jednotlivých ponúk. Niektoré poisťovne poskytujú doplnkové poistenie, ktoré môže zvýšiť rozsah krytia a prispôsobiť ho vašim individuálnym potrebám.
 • Nezabudnite na zľavy, ktoré môžete získať. Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre nových zákazníkov, verných klientov alebo vodičov s čistým škodovým záznamom. PZP kalkulačka vám môže pomôcť zistiť, na aké zľavy máte nárok.

PZP kalkulačka je výborným pomocníkom pri výbere najlepšej a najlacnejšej poistky pre vaše vozidlo. Vďaka nej môžete rýchlo a jednoducho porovnať ceny PZP a vybrať si tú najvýhodnejšiu ponuku. Nezabudnite však, že cena by nemala byť jediným kritériom pri výbere poistky. Dôležité je aj rozsah krytia, podmienky poisťovne a kvalita poskytovaných služieb. Využite PZP kalkulačku a získajte prehľad o možnostiach, ktoré vám trh s poistením ponúka.

Zodpovednosť za voľbu správnej poistky

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj váš individuálny škodový profil, požiadavky na rozsah krytia a potrebu doplnkových poistení. Je na vás ako na zákazníkovi, aby ste si preštudovali ponuky poisťovní, porovnali ich a vybrali tú najlepšiu možnosť pre vás. V konečnom dôsledku ste zodpovední za voľbu správnej poistky, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám a finančným možnostiam.

Dôležitosť informácií o vašom vozidle

Pri použití PZP kalkulačky je nevyhnutné uviesť presné a aktuálne informácie o vašom vozidle. Tieto údaje ovplyvňujú výpočet ceny PZP a môžu mať významný vplyv na výslednú sumu. Medzi tieto informácie patria značka, model, rok výroby, objem motora, výkon, počet najazdených kilometrov a ďalšie údaje relevantné pre poisťovňu.

Udržujte si prehľad o svojom PZP

Aj keď ste našli najlacnejšie PZP prostredníctvom PZP kalkulačky, je dôležité si udržiavať prehľad o platnosti svojej poistky a sledovať zmeny na trhu. Poisťovne môžu meniť svoje podmienky a ceny, a to, čo bolo najlepšou voľbou v minulosti, nemusí byť tou najlepšou voľbou v budúcnosti. Pravidelné porovnávanie ponúk vám môže pomôcť ušetriť peniaze a zabezpečiť, že budete mať vždy najlepšiu možnú poistku.

V závere, PZP kalkulačka je užitočný nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri hľadaní najlacnejšieho PZP. S jej pomocou môžete rýchlo a jednoducho porovnať ceny PZP a nájsť tú najlepšiu ponuku pre vás. Avšak nezabúdajte, že je dôležité venovať pozornosť aj iným faktorom, ako sú rozsah krytia, podmienky poisťovne a kvalita poskytovaných služieb. Urobte si čas na dôkladný výskum a zodpovedne si vyberte poistku, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať.

Zvážte doplnkové poistenia

Pri výbere PZP je tiež dôležité zvážiť potrebu doplnkových poistení, ako je napríklad havarijné poistenie, poistenie proti krádeži, poistenie skla, asistenčné služby alebo zákonná poistka pre vodičov. Tieto poistenia vám môžu poskytnúť dodatočnú ochranu a pokoj v prípade nečakaných udalostí. Pri porovnávaní cien PZP s pomocou kalkulačky nezabudnite zohľadniť aj tieto doplnkové poistenia, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť celkovú cenu poistky.

Sledujte zľavy a akcie

Poisťovne často ponúkajú rôzne zľavy a akcie, ktoré môžu výrazne znížiť cenu PZP. Pri použití PZP kalkulačky sa uistite, že ste zohľadnili všetky dostupné zľavy, na ktoré máte nárok. Medzi bežné zľavy patria napríklad zľavy pre nových zákazníkov, zľavy pre verných zákazníkov, zľavy pre mladých vodičov alebo zľavy za bezškodový priebeh. Sledujte tiež aktuálne akcie a ponuky poisťovní, ktoré môžu priniesť ďalšie úspory.

Nebojte sa vyjednávať

Mnohí zákazníci sa boja vyjednávať s poisťovňou o cene PZP, čo je škoda, pretože môžu týmto spôsobom dosiahnuť značné úspory. Poisťovne sú často ochotné poskytnúť zľavy alebo prispôsobiť podmienky poistky, aby získali nových zákazníkov alebo udržali verných. Ak ste našli lepšiu ponuku u konkurencie, neváhajte informovať svoju súčasnú poisťovňu a požiadať o zváženie ceny alebo podmienok vašej poistky.

V dnešnej dobe je výber správnej PZP kľúčový pre každého vodiča. S pomocou PZP kalkulačky a dodržaním týchto tipov môžete nájsť najlepšiu možnú poistku za najnižšiu cenu. Nezabudnite venovať pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu krytia, podmienkam a všetkým detailom zmluvy.

Havarijné poistenie: Ako funguje a prečo je dôležité

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie vozidla, ktoré pokrýva škody spôsobené na vlastnom vozidle. Tento typ poistenia je prínosom pre vodičov, ktorí chcú mať pokoj pri jazde a istotu, že ich vozidlo bude chránené aj v prípade nehody alebo iných nepredvídateľných udalostí. V tomto článku sa pozrieme na to, ako havarijné poistenie funguje, aké sú jeho výhody a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere havarijného poistenia.

Rozsah havarijného poistenia

Havarijné poistenie zahŕňa ochranu vozidla pred rôznymi rizikami. Medzi základné riziká, ktoré pokrýva havarijné poistenie, patria:

 • Poškodenie vozidla v dôsledku dopravnej nehody
 • Krádež alebo odcudzenie vozidla
 • Požiar alebo výbuch
 • Poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti (napr. búrka, povodeň, zosuv pôdy)

Niektoré poisťovne ponúkajú aj rozšírené krytie, ktoré môže zahŕňať napríklad:

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša niekoľko výhod pre vodičov:

 • Pokrytie škôd na vlastnom vozidle: Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade, že váš automobil utrpí škody.
 • Pokojná myseľ: Vodiči, ktorí majú havarijné poistenie, môžu mať pokojnú myseľ, keďže vedia, že ich vozidlo je chránené pred neočakávanými udalosťami.
 • Udržanie hodnoty vozidla: Opravy škôd na vozidle môžu byť drahé a môžu znížiť jeho hodnotu. Havarijné poistenie vám pomôže udržať vozidlo v dobrom stave a udržať jeho hodnotu.

Ako vybrať správne havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadňovať niekoľko faktorov:

 • Rozsah krytia: Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky potrebné riziká. Zvážte, či potrebujete aj rozšírené krytie, ako sú poškodenie skiel a svetiel, vandalizmus či poškodenie pneumatík.
 • Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každom škodovom prípade predtým, ako poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Voľba vyššej franchízy môže znamenať nižšiu cenu poistenia, ale zvýšenie rizika, že budete musieť pri škode zaplatiť viac z vlastného vrecka.
 • Cena: Porovnajte ceny havarijného poistenia od rôznych poisťovní a zvážte, či ponúkané krytie zodpovedá cene. Nezabúdajte, že najlacnejšie poistenie nemusí vždy znamenať najlepšiu ochranu.
 • Spokojnosť zákazníkov: Zistite, aké sú skúsenosti ostatných zákazníkov s danou poisťovňou. Prehľadajte recenzie a hodnotenia, aby ste získali predstavu o kvalite služieb a ochote poisťovne riešiť škodové udalosti.
 • Podmienky zmluvy: Dôkladne si prečítajte podmienky zmluvy, aby ste vedeli, aké sú vaše práva a povinnosti v rámci havarijného poistenia.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou finančnej ochrany vodičov, ktorí chcú mať istotu, že ich vozidlo je chránené pred rôznymi rizikami. Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadniť rozsah krytia, franchízu, cenu, spokojnosť zákazníkov a podmienky zmluvy. Správnym výberom havarijného poistenia si môžete udržať pokojnú myseľ a zabezpečiť, že váš automobil bude chránený pred neočakávanými udalosťami.

Najlacnejšie PZP porovnanie

Oprava auta cez najlacnejšie PZP

Mnoho šoférov a majiteľov vozidiel si plne uvedomuje, že povinné zmluvné poistenie je zákonom nariadené a jeho nerešpektovanie by mohlo mať za následok vysoké pokutovanie. Jednak, že presné sankcie si niektorí neuvedomujú a jednak že si neuvedomujú, prečo ide o povinnosť. Náš článok má preto za cieľ priblížiť toto zabezpečenie vozidla každému, kto nepozná princíp tohto nariadenia. Podrobná charakteristika PZP je dostupná aj online na stránke Uzavripzp, kde okrem iného nájdete aj online kalkulačku pre porovnanie najlacnejších ponúk. Pristúpme teda ku konkrétnym informáciám.

O najlacnejšie PZP porovnanie žiadajte už aj online

Doba napreduj v každej oblasti. Tak už ani o PZP nemusíte žiadať osobne, pretože online metóda je oveľa rýchlejšia a prijateľnejšia. Stačí vedieť, že uzatvorenie toho najlacnejšieho PZP je cez online spôsob jednoduché. Namiesto hodín strávených v rôznych pobočkách poisťovní investujte do pohodlia vášho domova. Je to časovo a finančne maximálne úsporné. Do 10 minút si totiž môžete zistiť výsledky ponúk hneď niekoľkých poisťovní. Vašou jedinou prácou bude vypísanie jedného online formuláru. Doňho treba zadať údaje o poisťovanom vozidle, ale aj o jeho majiteľovi. Napr.:

Všetky položky majú vplyv na výsledok porovnania. Presne vidíte, ako veľmi sa môžu jednotlivé ponuky za to isté líšiť. Bez problémov to môže byť až v stovkách eur.

Okrem toho, že získate to najlepšie a najlacnejšie na trhu, to získate najrýchlejšie a najjednoduchšie možne. Kalkulačka vám zobrazí výsledky bezplatne a nezáväzne. Ak sa pre niektorú ponuku zo zobrazených rozhodnete, stačí ak si na ňu kliknete. Tým o ňu požiadate, no je potrebné dopísať ešte niekoľko, tento krát osobnejších údajov. Na mail vám bude odoslaný návrh a podmienky zmluvy, dočasná zelená karta a údaje na zaplatenie faktúry. Posnažte sa ju zaplatiť čím skôr, aby vám daná poisťovňa mohla čím skôr odoslať originál zelenej karty. Tá, ktorú máte na maily platí maximálne 30-dní. No napriek tomu si ju nezabudnite vytlačiť a nosiť pri sebe pri každej manipulácii vozidla.

Nezabudnite podať výpoveď súčasnej zmluvy. A to čím skôr, lehota je 6 týždňov pred výročným dňom.

Čo je vlastne povinné zmluvné poistenie?

Aby mal náš článok zmysel, prvé, čím by sme mali začať je uvedenie toho, o aký produkt vlastne ide. Stručná charakteristika nie je. Ak sa stretnete s jednou vetou, nemusí to na pochopenie princípu stačiť. Najčastejšie túto vetu predstavuje to, že ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je to fajn, ale čo tým chce básnik povedať? Starší vodiči možno chápu, tí, ktorí si produkt uzatvárajú po prvýkrát, asi veľmi nie. Preto si povedzme, hoc aj nie stručne, čo pod týmto chápať.

PZP je užitočným „výmyslom“ štátu, platiaci skoro všade vo svete, ktorý dáva prácu mnohým poisťovniam. Netreba sa však na to pozerať takto. Je potrebné to vnímať tak, že tento produkt vie byť skutočné nápomocný, ak spôsobíte škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu (link na článok). Vďaka tomuto zabezpečeniu nemusíte z miesta utekať, ak ste vinník. Vaša poisťovňa sa totiž bude snažiť vám so všetkým maximálne pomôcť, hlavne teda s finančným odškodnením všetkých poškodených. Vôbec nemusí ísť o malé sumy, môže to predstavovať aj milióny eur, čo taktiež nariaďuje štát.

Väčšina sa spytuje, na čo im toto zabezpečenie vôbec je. Vyššie zmienená charakteristika PZP vám mala dať dostatok argumentov na to, aby ste jeho užitočnosť pochopili. Ak sa to však nestalo, zmienime čísla. Poisťovne majú nariadenie kryť spôsobené materiálne škody až do 1 milióna eur a ujmy na zdraví až do 5 miliónov eur. Kde by ste ich žiadali, kebyže nie ste poistený a spôsobíte ujmy v takom rozsahu?

Na aké vozidlá sa aplikuje?

Táto otázka sa môže zo začiatku javiť pomerne jednoducho. Je totiž niekoľko tábor, ktorých názory na to sa líšia. Nanešťastie, názory jedincov v tomto hľadisku nie sú až také dôležité. Podstatné je, čo hovorí zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý vám povie presne, aké vozidlo poistiť a aké nie. Jednoducho povedané, poistiť treba skoro všetky vozidlá. Niektorí si myslia, že len osobné automobily, iní zas, že len motorové vozidlá, iní, že len vozidlá s EČV. Nič zo zmieneného nie je pravidlo. Poistiť totiž treba autá každého druhu, motocykle, kamióny, nákladiaky, pracovné či poľnohospodárske stroje atď. To znamená, že ani nemusia byť súčasťou cestnej premávky. Okrem toho sa PZP porovnanie aplikuje aj na nemotorové vozidlá, ktoré sú súčasťou cestnej premávky (prívesné vozíky atď.). Jediné pravidlo, o ktoré by ste sa mali opierať  je to, že ho treba na všetky vozidlá, ktoré na svoju prevádzku potrebujú platný technický preukaz.

Poisťovne

Kreslenie po skleCharakteristiku by sme už mali za sebou, no nepovedali sme si nič o poisťovniach. Na Slovensku je ich pomerne dosť. Zmieňme napr.

 • Allianz,
 • Axa,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Union,
 • UNIQA,
 • Onlia,
 • Wüstenrot,
 • ČSOB atď.

Takže skutočne, vyberať a spraviť si porovnanie máte z čoho. Napriek tomu, že ich je dosť, ich podmienky a ponuky vôbec nemusia byť podobné. Niekde sa stretávať s rozšírenými poistnými limitmi, inde s rozšíreným poistným krytím atď. To má za následok aj iné ceny za PZP.

Niektoré poisťovne dokonca nekryjú len poškodených, ale v rámci tohto základného produktu kryjú aj niektoré havarijné rizika poisteného vozidla, vodiča alebo celkovej posádky. Preto si vyberajte na základe toho, čo skutočne potrebujete a využijete, nielen na základne najlacnejšej trhovej ponuky, ktorá pre váš konkrétny prípad nemusí byť dostačujúca.

Pokuty sa stále sypú

Napriek nariadeniu sa stále nájdu takí vodiči, ktorí toto zabezpečenie podceňujú. Policajné hliadky vám môžu za neuzatvorené PZP udeliť aj niekoľko stoeurovú pokutu. To by mohlo prekročiť aj niekoľkonásobok ročného zabezpečenia vozidla, dokonca aj havarijného. Tým by sa však pokutovanie neskončilo. Vyššiu, 3 330-eurovú pokutu by ste mohli zaplatiť aj na Obvodnom úrade. Ten vás môže za tento priestupok pokutovať aj niekoľko rokov po tom, čo sa skutok stal. Takže ak ste si vydýchli, pretože ste si povinné zmluvné poistenie zaobstarali skôr, ako sa o tom niekto dozvedel, ešte sa netešte.

Iný prípad, kedy by ste sa kvôli neplatnému zabezpečeniu vozidla nedoplatili by bol ten, kedy by ste spôsobili dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Na základe vyššie uvedených poistných limitov by ste si milióny na odškodnenie poškodených museli hľadať z vlastných zdrojov. Preto jednoducho využite porovnanie poistenia a neriskujte.

Základnú charakteristiku, hoci aj najlacnejšieho PZP cez porovnanie by sme mali za sebou.

Výhodné pôžičky bez čakania

Kvety položené pri PCDnešným článkom potešíme každého, kto dlho hľadá taký finančný produkt, ktorý by mu vyhovoval a ktorý by splnil jeho očakávania. Počnúc našim príspevkom už môžete dať hľadaniu zbohom, pretože ste našli všetko, čo ste hľadali a možno aj nehľadali. Dozviete sa, kde môžete zohnať výhodné pôžičky bez čakania prípadne bez toho, aby ste trávili hodiny času porovnávaním ponúk. Už len jediný klik vás delí od toho, aby ste objavili svoju osudovú ponuku na finančnú výpomoc. Ide o klik na vyššie vyznačené slovné spojenie, ktoré vás presunie na web, čo je stránka zaoberajúca sa len výhodnými pôžičkami každého druhu. Určite tam nájdete aj nevýhodné ponuky, ale práve o tom to je. Aby ste si rýchlo vedeli urobiť porovnanie viacerých možností a z nich si vybrať to, čo vám najviac vyhovuje.

Bankové aj nebankové

Výhodou vyššie zmienenej stránky je, že sa nešpecializuje len na bankové alebo len na nebankové pôžičky, ale na všetky možnosti dostupné pre ľudí hľadajúcich finančnú pomoc. O to dôležitejší je fakt, že pomoc tam nájdu nielen tí, ktorí si potrebujú porovnať možnosti dlhodobých produktov, ale aj tí, ktorí potrebujú krátkodobú pomoc. Napr. 100 eur. Sumy do 300 eur banky neposkytujú. Iba ak stálym klientom, ktorí vlastnia kreditnú kartu.

Všeobecne majú ľudia o nebankových spoločnostiach zlú mienku. Na jednej strane to je na mieste a to kvôli úžerníckym spoločnostiam, ktorým ľudia verili napriek tomu, že si ich neoverili. Na strane druhej ide o krivdu voči tým nebankovkám, ktoré už dostali licenciu na poskytovanie pôžičky priamo od NBS. Ich ponuky sú mnohokrát výhodnejšej než v samotných bankách. Samozrejme, čo sa nižších súm týka. Pri vyšších je oveľa lepšie sa obrátiť na bankovú spoločnosť. Ak už ste aj vo finančnej tiesni, dôležitým teda je, aby ste si každú spoločnosť, hlavne teda menej známe, overovali v zozname licencovaných spoločností aj na stránke NBS.

Online žiadosti sú najrýchlejšie

Pokiaľ vám, ako sa hovorí, „prihára pod zadkom“ a vy potrebujete okamžitú finančnú pomoc, obráťte sa na výhodné online pôžičky, ktoré môžete mať na účte už do 10 minút po schválení. Okrem toho si takýmto spôsobom viete veľmi rýchlo zistiť všetky vaše možnosti. Je to oveľa efektívnejšie ako chodiť od dverí k dverám bankových spoločností. Hlavne teda, ak hľadáte nižšie sumy, ktoré ponúkajú nebankovky a ktoré svoje kamenné pobočky majú len zriedkakedy. O tom, či je vaša žiadosť, ktorú ste vypísali cez internet, schválená, ste informovaný skoro okamžite. Závisí to aj od toho, o aký produkt resp. o akú sumu žiadate. O výhodné pôžičky môžete žiadať primárne online a sekundárne aj cez telefón, cez sms alebo osobne.

Nikde však nie je napísané, že o produkt nájdený cez internet musíte požiadať. Môže to mať pre vás čisto informatívny charakter. Napr. aby ste zistili, či sa vám skutočne oplatí, a to jedine, ak budete vedieť všetky podmienky. Online si môžete urobiť aj porovnanie pomocou virtuálnej kalkulačky, ktorá vám ihneď ukáže výhodné najlacnejšie a najlepšie pôžičky. Tým, že sa vám zobrazia viaceré ponuky, si môžete byť istý, že porovnanie bude objektívne. Ak sa vám niektorá ponuka z nezáväzného a bezplatného porovnania zapáči, môžete o ňu požiadať.

Viete, čo potrebujete?

Aby ste prostredníctvom nami uvedenej stránky našli taký produkt, aký hľadáte, mali by ste vedieť čo vlastne potrebujete. Pôžičky rozdeľujeme na tri základné typy : získateľné ihneď, rýchle alebo na dlhodobý záväzok. Predstavme si aspoň v skratke každý a jeden typ, čo vám len pátranie po výhodnom produkte uľahčí.

Hľadáte pôžičky dostupné ihneď?

Pozeranie sa cez lupuPokiaľ potrebujete nižší obnos peňazí (do 500 eur), ktorý budete môcť vrátiť do 30 dní, tento produkt je vhodný aj pre vás. Dostupný je jedine v nebankových spoločnostiach, ktoré vám ho vedia zabezpečiť za veľmi krátky čas, max. 24 hodín. Pôžičky ihneď sú vhodné aj pre tých, ktorí hľadajú pomoc bez dokladovania príjmu, bez registra, či bez založenia nehnuteľnosti. Rovnako sú dostupné aj pre nezamestnaných, pre ženy na materskej, pre dôchodcov, pre študentov atď. Zdôrazňujeme, že nie každý poskytovateľ ponúka tento produkt nezamestnaným a je nutné mať aspoň nejaký príjem. Úrok dosahuje 30%, v špeciálnych prípadoch môže byť na nule, hlavne ak žiadate po prvýkrát.

Rýchle pôžičky na účte do 7 dní

Túto finančnú pomoc je možné získať už aj v bankových spoločnostiach, úroková sadzba je však na rovnakej úrovni ako v nebankovách. Predstavuje približne rovnakú hodnotu ako vo vyššie zmienenom type. Požičať si rýchle môžete až do 5 000 eur, pričom splatnosť býva aj niekoľkoročná. Na účte sa z nich môžete tešiť už do 1 týždňa, no získať ich bude o niečo náročnejšie. Netreba sa spoliehať na to, že rýchle pôžičky môžete získať bez registra alebo bez dokladovania príjmu alebo že budú ponúkané pre nezamestnaných alebo pre inú kategóriu žijúcu zo štátnych príspevkov. Hlavne teda nie v banke.

Dlhodobé pôžičky s vyššími dostupnými sumami

Všetci, ktorí majú v obzore väčšie projekty, akým je napr. stavba domu, kúpenie nehnuteľnosti atď. sa sústreďujú hlavne na tieto produkty. Žiadateľom totiž vedia poskytnúť aj niekoľko stoviek tisíc eur. Čím vyššiu sumu niekto požaduje, tým náročnejšie podmienky treba spĺňať. Jednými z nich sú aj stabilný príjem, čistý register dlžníkov alebo založenie nehnuteľnosti. Dlhodobé pôžičky sa splácajú aj niekoľko desaťročí, maximálne však tri. Preto je dobré sa pokúsiť hľadieť dopredu a žiadať len o takú sumu, akú si môžete dovoliť splácať. Tento typ má však najnižší úrok, čo však neznamená, že ušetríte najviac. Aj napriek tomu môžete banke zaplatiť aj o niekoľko desiatok tisíc eur viac, ako ste si požičali. Biznis je biznis. Vysoké pôžičky sú jednoznačne výhodné v bankách, pretože nebankovky majú vyššie postavené úroky.

Veríme, že článok vám pomohol sa zorientovať vo vašich možnostiach. Výhodné pôžičky nielenže získate na hore uvedenej stránke, ale môžete sa tam o nich dozvedieť aj mnoho iného, ako napr. aj v tomto článku.